• Every ride is an Experience

ใบอนุญาตขับขี่รถบิ๊กไบค์โดยขนส่งและอัพเดทกฎหมายที่คุณควรรู้

ใบอนุญาตขับขี่รถบิ๊กไบค์โดยขนส่งและอัพเดทกฎหมายที่คุณควรรู้

สรุปเรื่องที่เราอยากเล่าให้คุณฟัง

  • มาตรการใหม่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่รถบิ๊กไบค์ คือ กฎหมายว่าด้วยใบอนุญาตขับขี่รถบิ๊กไบค์ที่แยกจากใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ทั่วไป
  • กฎหมายใบอนุญาตขับขี่บิ๊กไบค์ จะช่วยลดเหตุร้ายที่เกิดจากการขับขี่บิ๊กไบค์ได้
  • เสนอร่างกันมานานหลายปี ปี 2562 นี้กฎหมายเกี่ยวกับใบขับขี่บิ๊กไบค์ได้ใช้แน่!

ใบอนุญาตขับขี่รถบิ๊กไบค์โดยขนส่ง-และอัพเดทกฎหมายที่คุณควรรู้

ความนิยมในการใช้บิ๊กไบค์หรือรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ในเมืองไทยนั้นมีมากขึ้นทุกที ไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์ของคาวาซากิหรือแบรนด์ใด ๆ ก็ตาม และดูเหมือนผู้ขับขี่จะมีตั้งแต่อายุน้อย คือตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากในเมืองไทยจะขับมอเตอร์ไซค์ขนาดไหนก็ใช้กฎข้อบังคับเดียวกัน ซึ่งไม่ได้คำนึงถึงสมรรถนะของรถที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนมีรายงานข่าวอุบัติเหตุรถบิ๊กไบค์หรือมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่บ่อยขึ้น จึงทำให้ภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดการบังคับใช้กฎจราจรและหาทางลดอุบัติเหตุบนท้องถนนลง โดยหนึ่งในมาตรการนั้น คือ การจัดทำใบอนุญาตขับขี่เฉพาะสำหรับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์

กฎหมายเกี่ยวกับการขับขี่จักรยานยนต์แบบเดิม

ปัจจุบันการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดเครื่องยนต์เท่าไหร่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน รวมถึงใบอนุญาตขับขี่ด้วย โดยผู้สอบใบขับขี่ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถึงแม้ว่าตอนสอบจะใช้รถอย่างหนึ่ง สอบได้แล้วจะใช้รถแบบไหนก็ได้ นั่นคือเงื่อนไขการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว  แต่ถ้าจะขี่รถรับจ้างสาธารณะ ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ส่วนคุณสมบัติอื่น ๆ ก็เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ เช่น ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ขัดขวางต่อการขับขี่จักรยานยนต์ทั่วไป เช่น ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตราย ไม่มีจิตฟั่นเฟือน ไม่พิการจนเป็นอุปสรรค ไม่ตาบอดสี เป็นต้น

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการขับขี่บิ๊กไบค์ จึงทำให้เกิดมีกระแสเกี่ยวกับการออกกฎหมายใบขับขี่รถบิ๊กไบค์โดยเฉพาะขึ้นมา แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี กฎหมายฉบับนี้ก็ยังไม่ลงตัว จนกระทั่งปี 2561 ข้อถกเถียงเรื่องนี้จึงตกผลึก และมีแนวโน้มว่าจะมีพระราชบัญญัติใหม่เกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่รถบิ๊กไบค์แยกออกมาต่างหากจากใบขับขี่รถจักรยานยนต์แบบเดิม

ข้อกฎหมายที่น่าสนใจการออกใบอนุญาตขับขี่รถบิ๊กไบค์ ที่ขนส่งฯ เตรียมบังคับใช้ปี 2562 เป็นอย่างไรมาดูกัน

กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขับขี่รถบิ๊กไบค์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2562 เป็นกฎกระทรวงที่ออกมาใหม่โดยอ้างถึงกฎกระทรวง ปี 2548 โดยมีกฎระเบียบใหม่ที่น่าสนใจ มีดังนี้

  • ข้อ 15 มีสาระสำคัญว่า ถ้ามีการยื่นต่อใบขับขี่ก่อนประกาศกฎกระทรวง คือ ทำตามกฎเดิม ไม่มีการอบรมหรือทดสอบ ก็อนุญาตให้ต่อไปให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ถ้าไม่เสร็จภายใน 90 วัน จะต้องมีการอบรมหรือทดสอบตามเงื่อนไขใหม่ กล่าวคือ ไม่ให้ใช้กฎหมายบังคับย้อนหลัง ซึ่งเป็นปกติของการออกกฎหมายใหม่ ที่จะไม่บังคับย้อนหลังที่เป็นโทษแก่ผู้ใช้กฎหมาย
  • ข้อ 16  สาระสำคัญอยู่ที่การกำหนดนิยามคำว่า บิ๊กไบค์ ตามเงื่อนไขข้อบังคับใหม่ว่า หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร ถ้าเข้าตามเงื่อนไขนี้จึงบังคับว่าจะต้องมีหลักฐานผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนดมา เมื่อผู้ขับขี่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดครบแล้ว ให้นำมายื่นแก่เจ้าหน้าที่ในวันขอต่อใบอนุญาต
  • ข้อ 17 ระบุให้ใช้กฎกระทรวงปี 2548 ต่อไปได้ ถ้าหลักการ วิธีการ และเงื่อนไขไม่ขัดกับกฎกระทรวงฉบับใหม่
แต่ทั้งนี้ ก็ต้องดูตอนที่กฎหมายฉบับจริงออกมาบังคับใช้อย่างเป็นทางการก่อน เราจึงจะรู้ว่าต้องทำอะไรเหมือนเดิม หรือมีอะไรเพิ่มเติมบ้าง  

  ใบอนุญาตขับขี่รถบิ๊กไบค์โดยขนส่ง-และอัพเดทกฎหมายที่คุณควรรู้ 1


กฎหมายแบบใหม่เกี่ยวกับบิ๊กไบค์ที่นักบิดควรรู้

กฎหมายแบบใหม่ที่กำลังจะออกมาบังคับใช้กับผู้เป็นนักขับขี่บิ๊กไบค์ มีหลายข้อที่นักบิดมอเตอร์ไซค์ประเภทนี้ควรรู้ ซึ่งมีรายละเอียดอย่างไรนั้น มาติดตามกันได้เลย ดังนี้

  1. ขนาดของรถมอเตอร์ไซค์ที่เรียกว่า บิ๊กไบค์ นั้น กำหนดที่ “ความจุเครื่องยนต์ตั้งแต่ 400cc ขึ้นไป”
  2. เมื่อไม่มีกฎหมายใหม่ที่ขัดกับกฎกระทรวง การทำใบอนุญาตใบขับขี่บิ๊กไบค์ ผู้ที่ขอทำใบขับขี่จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปเหมือนเดิม
  3. สิ่งที่เพิ่มเติมจากกฎหมายฉบับเดิม คือจะมีใบขับขี่ที่สามารถใช้กับรถบิ๊กไบค์ได้ก็ต่อเมื่อ ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบการขับขี่รถบิ๊กไบค์ตามมาตรฐานที่ขนส่งกำหนดแล้วเท่านั้น ซึ่งนักบิดจะต้องรู้จักการใช้งานและควบคุมรถบิ๊กไบค์อย่างแท้จริง
  4. สถานที่การอบรมและทดสอบนั้น ปัจจุบันสามารถเข้าไปติดต่อขอรับการฝึกอบรมและขอรับการทดสอบกับทางค่ายรถหรือสถาบันที่กรมขนส่งทางบกรับรองเท่านั้น และเมื่อสอบผ่านจะได้ใบรับรองแล้ว ให้นำใบรับรองมายื่นกับกรมขนส่งทางบก เพื่อทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ต่อไป

ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่ามี กลุ่มคนที่มีใจรักบิ๊กไบค์ มีความต้องการที่จะเป็นผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ประเภทนี้อย่างถูกกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งกฎหมายฉบับใหม่ที่กำลังจะออกมาบังคับใช้นั้น ผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ประเภทนี้ก็ควรจะศึกษาและทำความเข้าใจให้ดี เพื่อจะได้ขับขี่กันได้อย่างสบายใจและไม่ละเมิดกฎหมาย ซึ่งหากมีความเคลื่อนไหวใดที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลต่อนักบิดบิ๊กไบค์เช่นนี้อีก Peera Motorsport ก็ไม่พลาดที่จะหยิบมาเล่าให้ทุกท่านได้รับทราบกันอย่างแน่นอน

 New call-to-action